Setup Menus in Admin Panel

Contact Phone: 0030 2510 462187 | e-mail: info@af.ihu.gr

Setup Menus in Admin Panel

General Information

 

 STUDY GUIDE

The detailed Study Guide is addressed to all students of the Department and aims to inform them about their studies.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχετικά με την πολιτική ποιότητας προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η έρευνα στο τμήμα διέπεται από τον Code of Ethics for Research.

 

Academic Year

Academic year starts 1 September and ends 31 of August of the next yearη του επόμενου Αυγούστου.

Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ολοκληρώνεται την  5η July of the next year and includes two teaching periods, winter and spring semesters. By the end of each semester final exams are organized.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και των εξετάσεων καθορίζονται  από το Συμβούλιο του ΔΙΠΑΕ και ανακοινώνονται σε εύθετο χρόνο.

 

Studies

Η διάρκεια  σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΔΙΠΑΕ είναι οκτώ (8) εξάμηνα και περιλαμβάνει:

a) Lectures

β) Πρακτικές φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις  στα εργαστήρια των τμημάτων. Τονίζεται ότι  η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι mandatory..

c) Seminars, field studies

d) Dissertation, and

ε) Σtudent internship.

 

According to the article 14 of Law 3549/07 which is valid today the following statements are defined:

 • Η μέγιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στο ΔΙΠΑΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, δηλαδή 4 έτη, προσαυξανόμενη κατά 100%, δηλαδή επιπλέον 4 έτη, συν 1 έτος. Έτσι λοιπόν το συνολικό διάστημα των σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9 έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΔΙΠΑΕ η παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης του αιτούντος μέχρι (2)  εξάμηνα.
 • Οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, τις σπουδές  τους για όσα εξάμηνα επιθυμούν και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Τα εξάμηνα αυτά δεν θα προσμετρούνται στην διάρκεια φοίτησης.
 • In case a student exceeds the maximum duration of studies provided by law, he/she is automatically withdrawn and officially informed about that in writing by the Department's Secretariat.

 

Registration

A student status is acquired by those who enroll in the course after admission, transfer or classification in accordance with the written provisions.

Η εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής γίνεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα που ανακοινώνονται από το ΥΠΕΠΘ και το ΔΙΠΑΕ και γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Φοιτητής που έχει εγγραφεί σε ΔΙΠΑΕ δεν μπορεί να είναι εγγεγραμμένος παράλληλα και σε άλλο Τριτοβάθμιο Ίδρυμα της Ελλάδας.

Student are obliged to renew their registration every semester. Renewal is also done online.

Φοιτητής που δεν ανανεώνει την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα ή για τρία μη συνεχόμενα εξάμηνα χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο ΔΙΠΑΕ και διαγράφεται από τα Μητρώα του Τμήματος αυτοδίκαια. Αιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται κατά σειρά από το Συμβούλιο του Τμήματος μόνο για σοβαρούς λόγους.

Φοιτητής που είναι  τελειόφοιτος και οφείλει μόνον την πτυχιακή του εργασία και την πρακτική άσκηση δεν είναι απαραίτητο να κάνει ανανέωση εγγραφής.

By renewing their registration, students also notify the Secretariat of the cources they wish to attend based on the Department's course timetable.

Με τη δήλωση αυτή οι φοιτητές καταρτίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα το οποίο μπορεί  περιλαμβάνει μαθήματα από όλα τα εξάμηνα, πέραν του τυπικού, αρκεί συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

a) the declared cources do not require the successful completion of other courses from previous semesters (chain courses) and b) the total number of declared courses should not exceed 34 hours. It is clarified that students of 8ου semester and above can register up to 45 hours and furthermore, course chains do not apply to them and therefore they can register any course, even if some of them require the successful completion of others.

Επίσης ο φοιτητής μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να παρακολουθήσει μέχρι το πέρας των σπουδών του και προαιρετικά μαθήματα. Τα προαιρετικά μαθήματα δηλώνονται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων με τη συμπλήρωση έντυπης δήλωσης στη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος. Η χρονική περίοδος δήλωσης των προαιρετικών μαθημάτων είναι η βδομάδα που ακολουθεί την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων. Για το Τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής προαιρετικά μαθήματα είναι όλα τα μαθήματα που διδάσκονται σε άλλα τμήματα του ΔΙΠΑΕ. Τονίζεται ότι ο βαθμός των προαιρετικών μαθημάτων δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου.

 

Undergraduate Thesis

 Κάθε  φοιτητής που διανύει το τελευταίο εξάμηνο σπουδών είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών ανακοινώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Students register and undertake an undergraduate thesis subject after previously completing a special form available for this purpose from the Department's secretariat or found on the Department's website.

Η δήλωση της  πτυχιακής εργασίας ισχύει για ένα εξάμηνο. Μετά το πέρας του εξαμήνου και εφόσον δεν έχει παραδοθεί η πτυχιακή εργασία στη Γραμματεία του Τμήματος, ο φοιτητής υποχρεούται  να ζητήσει την ανανέωση της ισχύος της πτυχιακής εργασίας για ένα ακόμη εξάμηνο. Πτυχιακές που δεν ολοκληρώνονται  μετά και από  την  παράταση αυτή θεωρούνται ως μη δοθείσες.

Ένα θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί  από κοινού σε ομάδα μέχρι δύο σπουδαστών με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας.

After the completion of the thesis and its approval by the supervising professor, the thesis is submitted to the Secretariat (through the protocol office) and then a date is set for the evaluation of the thesis during which the thesis is presented by the student on a three-member committee of professors, in which teachers relevant to the subject under consideration participate. In any case, one of them is the supervising professor of the thesis.

Τα μέλη της επιτροπής αποφασίζουν κατά πλειοψηφία για το βαθμό που θα δοθεί στον εξεταζόμενο, το δε σχετικό έντυπο  βαθμολογίας κατατίθεται  στη Γραμματεία

The thesis grade is taken into consideration during the calculation of the final degree and corresponds to 20 ECTS.

Στο τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  οι πτυχιακές παρουσιάζονται το τελευταίο δεκαήμερο του επόμενου μήνα που ακολουθεί την κατάθεσή τους.  Η διαδικασία παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών είναι ανοικτή  σε όλους τους φοιτητές που θέλουν να την παρακολουθήσουν.

 

Student internship

Students of our Department have to complete a 6-months internship.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τέλος του Ζ’  εξαμήνου και εφόσον ο σπουδαστής καλύπτει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα. Καθώς δε το Τμήμα  Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής’ έχει σημαντικές συνεργασίες με φορείς της αλλοδαπής προσφέρεται η ευκαιρία-δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ή/και φορείς του εξωτερικού αξιοποιώντας τα σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η πρακτική άσκηση είναι αμειβόμενη και  τα τελευταία χρόνια επιδοτούμενη και από το ΕΠΕΑΕΚ.

Each department designates an internship committee, to which students apply to find an internship position.

Οι σπουδαστές κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης εποπτεύονται από εκπαιδευτικό του τμήματος, ο οποίος ορίζεται για  το λόγο αυτό.

After the end of the six-months internship, students submit (through the protocol office) the relevant supporting documents to the Department's secretariat.

 

Benefits

Οι σπουδαστές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη εφ΄ όσον επιλέξουν να έχουν βιβλιάριο υγείας του ΔΙΠΑΕ. ‘Έχουν όμως τη δυνατότητα να επιλέξουν τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονταν και πριν εισαχθούν στο ΔΙΠΑΕ.

Other benefits for students include:

a) Reduced trasnportation ticket

b) Free coursebooks and teaching notes

c) Interest-free loans when granting conditions are met

d) Free food and accommodation when conditions regulated by the relevant laws are met

e) Scholarships of the IKY (for those who meet IKY requirements)

Οι παροχές παρέχονται στους σπουδαστές καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών τους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των  δώδεκα εξαμήνων (12).

 

Holidays

The Department will be closed during the following dates:

 1. 25 March
 2. 28 October
 3. Epiphany
 4. Ash Monday
 5. 1st of May
 6. Holy Spirit
 7. 29 June (local holiday)

 

Moreover, lessons will not be offered during:

 • During Christmas from 22 December to 2 January
 • Κατά τις διακοπές του Πάσχα από την Μ. Τετάρτη έως και την Τετάρτη  μετά το Πάσχα
 • 17 November
 • 30 January (Three Hierarchs)
 • Κατά τις διακοπές του καλοκαιριού που αρχίζουν  6 Ιουλίου και τελειώνουν 31 Αυγούστου.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προσφέρονται τρία μεταπτυχιακά προγράμματα (ΠΜΣ):
– Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων
– Διεθνή και Ευρωπαϊκή Οικονομική
top

Copyright 2019 | Department of Accounting & Finance - International Hellenic University

Designed by Ioannis Kazanidis

Setup Menus in Admin Panel

en_GBEnglish
X